nieuws
Wanneer is werkgever verplicht pensioen en cao te volgen?
Wie weet wanneer er een werkgever verplicht is om de cao te volgen of een pensioenfonds die hoort bij de desbetreffende bedrijfstak? Mogen werkgevers dat weigeren? En wat is het risico? Kun je dan als administratiekantoor genoeg indekken om de werkgever daarover in te lichten en zwart op wit vermelden dat je hen vermeldt hebt van het feit dat er een cao of pensioenfonds verplicht is?

Reacties

Btje73 -
05-12-2012
Dus als de werkgever niet is aangesloten bij een van die organisaties dan is er niets aan de hand bij het algemeen verbindend verklaren?false
Woody -
04-12-2012
Als de werkgever is aangesloten bij een van de organisaties die de CAO afsluit, is hij verplicht deze te volgen. Zodra de CAO algemeen verbindend wordt verklaard, is de werkgever verplicht deze te volgen. Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds is verplicht wanneer de werkgever onder de werkingssfeer van de bedrijfstakdefinitie uit het pensioenreglement valt. Er zijn gevallen bekend waar de werkgever zelf pensioenaansluiting bij een fonds had geregeld en hij op basis van de verplichte aansluiting met terugwerkende kracht de pensioenpremies in moest leggen - zonder die bij het andere fonds terug te krijgen. Of het slim is om bewust mee te werken aan overtreding van deze verplichtingen? Wellicht dat artikel 5:1 AWB er licht op werpt. (googlen op 3e en 4e tranche AWB) Als pleger of op zijn minst medepleger blijf je aansprakelijk voor de overtreding. Gelijk meewerken aan een strafbaar feit, ook daar helpt het niet om een briefje te schrijven dat je onder protest meedoet. Het boetebesluit geldt echter voor zover ik weet alleen voor fiscale overtredingen en dit zijn overtredingen van andere wetgeving. Artikel 5:1 Algemene wet bestuursrecht 1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid van het Wetboek van strafrecht is van overeenkomstige toepassing.false
OVERZICHT nieuws
De base is tijdelijk vrij toegankelijk.
Elke week gratis het laatste nieuws in de e-zine van Over Salarisadministratie
Aanmelden >
OPLEIDINGEN & CONGRESSEN
donderdag 10 december - Utrecht

De herziening van het contract- en ontslagrecht is inmiddels van kracht. Naast de Wet Werk en Zekerheid zijn er ook andere regelingen van belang: de Onslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee besluiten over de transitievergoeding. Daarnaast is een aantal opmerkelijke rechterlijke uitspraken gedaan rondom 'flexwerkers en de Flexwet'. Tijdens deze middag word je bijgepraat, zodat je weer op de hoogte bent van de actualiteiten.